preloader
Scroll to top
ca en es

Reestructuració Preventiva

Som especialistes en la reestructuració econòmica de l’empresa. El nostre equip d’economistes i advocats estudia, estructura i proposa plans de viabilitat per a la reestructuració preventiva de l’empresa, desenvolupant noves estratègies per tal d’evitar dificultats financeres o situacions d’insolvència, i amb l’objectiu de garantir la viabilitat de l’activitat empresarial i inclús millorar-la.

Auditoria (ROAC)

Disposem d’un servei d’auditoria format per professionals economistes rigorosos en l’avaluació i la formulació d’una opinió objectiva i independent sobre la fiabilitat de la informació dels estats financers de les companyies que ens permet identificar qualsevol tipus de risc.

 • Auditoria de comptes anuals (obligatòria i voluntària)

 • Revisions comptables i investigacions sobre irregularitats comptables

 • Assessorament en la creació i la millora de les auditories internes

Informes Pericials

Els nostres economistes compaginen l’exercici professional amb l’activitat docent dedicada a la formació d’altres professionals en Col·legis especialitzats com el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Som especialistes en:

 • Valoracions d’empreses

 • Due diligence

 • Valoracions pericials: proba econòmica en els procediments judicials

Concursal

Comptem amb un equip de professionals, advocats i economistes, especialistes en dret concursal. Actuem en tant que administradors concursals en nombrosos procediments i en diferents demarcacions judicials, segons ho constaten els registres d’administradors concursals d’aquests col·legis d’advocats.

Assessorem en cada una de les fases del concurs: des del moment que precedeix a la presentació del concurs per refinanciació, en la reestructuració de deutes i la negociació amb els creditors, fins la seva finalització.

Des d’aquesta àrea pràctica oferim solucions a aquelles persones que es troben en situació d’insolvència com a conseqüència del sobreendeutament o altres causes que dificulten la seva realitat econòmica a través de la denominada “Segona oportunitat” amb l’exoneració dels deutes.

Valoracions immobiliàries

Comptem amb experts en el camp de la taxació i la gestió de tot tipus d’immobles.

Oferim la gestió completa dels actius immobiliaris: des del seu desenvolupament fins a l’etapa final. Per això, oferim com a servei, d’acord amb la normativa internacional, la realització de Technical Due Dilligence previ a la compravenda de qualsevol actiu. També, la valoració immobiliària de tot tipus d’actius (residencial, industrial, comercial i agrari) tant per a transaccions com per als diferents objectius de la valoració immobiliària (transacció, herència i expropiatori).

Medi ambient i dret públic

Aquesta és una àrea pràctica de nova creació liderada per un enginyer agrònom que col·labora amb lletrats del despatx en l’assessorament tècnic en matèria de danys ambientals, en tot tipus de procediments administratius relacionats amb el medi ambient, ja sigui per llicències o sancions, defensa dels seus interessos davant dels comitès sectorials, anàlisis d’aspectes ambientals en processos de due diligence, etc.

En referència als serveis que podem oferir es poden agrupar en dos àmbits:

 • Peritatge de danys / pèrdues per contaminació del sòl
 • Avaluació de demandes / denúncies per impacte acústic
 • Avaluació de demandes / denúncies per efectes sobre les persones degut a la qualitat de l’aire
 • Peritatge de danys per contaminació d’aigües i residus
 • Avaluació de tramitacions ambientals de projectes i obres

Agricultura:

 • Peritatge de danys a les collites
 • Valoració d’expropiacions
 • Avaluació de viabilitat de projectes agrícoles
 • Previsió de collites

Mercantil

La nostra àrea de dret mercantil se centra en proporcionar un assessorament íntegre a nivell societari, independentment de la forma social de l’empresa.

El nostre assessorament comprèn: la constitució de societats; filials; sucursals; agrupacions d’interès econòmic; unions temporals d’empreses; societats anònimes europees; cooperatives; fundacions; societats d’economia mixta; transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de societats, entre d’altres.

El compromís amb el nostre treball vol implicar també al propi client en el procés d’estudi i disseny de les operacions intrasocietàries, pactes parasocials, reestructuracions de l’accionariat o en la successió de l’empresa familiar amb la creació i la formalització de protocols entre socis.

El departament mercantil treballa en col·laboració amb les altres àrees de pràctica del despatx, com la Processal i la Concursal, per prestar un servei i un assessorament conjunt en aquells conflictes de caràcter societari que poden sorgir dins de qualsevol companyia mercantil i també en aquelles situacions d’endeutament o insolvència.

Processal i civil

Proporcionem assessorament i representació lletrada en procediments mercantils, civils i contenciós administratiu, tant si es tracta d’empreses com de particulars, mitjançant una planificació i un estudi previ de les actuacions en les següents àrees:

Mercantil

Conflictes societaris, conflictes contractuals, així com la interpretació, validesa i execució dels mateixos; la responsabilitat dels administradors; la impugnació d’acords socials; i tots aquells conflictes que puguin derivar-se del tràfic jurídic mercantil així com de la competència deslleial.

Civil

procediments declaratius o especials per conflictes o incompliments contractuals, ja siguin contractes d’agència o distribució; conflictes en relació amb arrendaments urbans i propietats horitzontals; possessió, transmissió i administració de béns mobles; reclamacions de quantitats, procediments d’execució de títols judicials i no judicials; garanties personals i reals; procediments matrimonials, incapacitacions, divisió de patrimonis i drets successoris.

Contenciós administratiu

dret administratiu, recursos contenciosos i responsabilitat de l’administració.

Successions

Comptem amb professionals que l’orientaran i l’assessoraran en la redacció del testament i la repercussió fiscal i patrimonial del repartiment de béns. De la mateixa manera, el nostre equip d’advocats l’ajudarà a resoldre qualsevol dubte que tingui respecte a qualsevol matèria relacionada amb una successió o reclamació de l’herència, així com oferir-li l’assessorament necessari per a  planificar de forma eficient del destí dels seus béns.

Els nostres serveis comprenen:

 • Assessorament i tramitació de l’herència en qualsevol de les seves fases
 • Planificació legal i fiscal de la successió testamentària
 • Acceptacions i manifestacions d’herència
 • Reclamacions de legítimes i llegats
 • Impugnació de testaments
 • Declaracions d’hereus
 • Redacció de testaments
 • Partició d’herències
 • Liquidació d’impostos de successions i donacions
 • Planificació successió de l’empresa familiar
 • Donacions familiars i extra familiars

Fiscal

Assessorem mitjançant un servei de consulta permanent a totes aquelles persones físiques i jurídiques en relació a qualsevol tipus de qüestions fiscals:

 • Planificació fiscal patrimonial i planificació de successions
 • Estructuració i successió de les empreses familiars
 • Regulació fiscal
 • Assessorament de tot tipus d’empreses de diferents sectors amb especial atenció a la seva fiscalitat particular
 • Direcció lletrada en procediments administratius i contenciosos tributaris
 • Reestructuració societària

Amb tot, l’àrea de dret tributari compta amb l’experiència necessària per intervenir en l’assessorament en el procediment tributari, ja sigui en procediments d’inspecció i comprovació de l’Administració Tributària, procediments davant d’òrgans recaptatoris, derivacions de responsabilitat, embargs, etcètera.

Comptable

Entre els nostres professionals comptem amb experts comptables que dirigeixen un servei outsourcing que inclou l’assessorament i la gestió comptable tant a professionals com a empresaris individuals, societats mercantils i civils que permet als nostres clients l’estalvi de recursos i energia per a centrar-los en el desenvolupament dels seus negocis.

Laboral

Oferim un assessorament jurídic i econòmic de la mà d’experts en relacions laborals, recursos humans i en economia de l’empresa.

Aquesta àrea comprèn la contractació laboral en relacions ordinàries i especials, la confecció de les nòmines, presentació dels impostos, la tramitació de la seguretat social, alta i baixa de treballadors; entre altres gestions relacionades.